Terra Sancta Press Logo

Click on the photo to return to group photo page

antiaircraft gun

Kazik next to antiaircraft gun